מידע למנהלים

כללי

מנהלים ומנהלות יקרים

משרד החינוך פועל זה מספר שנים לקידום ולעידוד שילובם של עובדי הוראה יוצאי אתיופיה במערכת החינוך. מדובר בעובדי הוראה שהם או אחד מהוריהם נולד באתיופיה. לקראת שנת הלימודים תש"פ אנו מציעים לקדם תפיסה של "חדר מורים מגוון", אשר מיטיבה עם כלל אוכלוסיית בית הספר בהם תלמידים, מורים וכלל החברה. מתוך אמונה וידיעה שצוות הוראה מגוון תורם לבית הספר באופנים רבים. מהלך זה נמצא במסגרת התוכנית "הדרך החדשה".

המהלך שואף לקידום תפיסה רב-גונית במוסדות החינוך, באמצעות שילוב עובדי הוראה בני הקהילה האתיופית במוסדות חינוך, עידוד פעילויות בקרב צוותי ההוראה וקהילת בית הספר, מתן כלים להוראה הוגנת יותר המתייחסת למגוון זהויות, ושעות שמשרד החינוך מקצה לטובת קידום הנושא.

אופן התקצוב

כחלק מההבנה בדבר חשיבות סגל הוראה מגוון המשרד יעניק שעות עבור מוסד חינוכי אשר ישלב מורים או גננות יוצאי אתיופיה החל משנת הלימודים תש"פ במסגרת העסקה של 50% משרה בשעות תקן. התקצוב יינתן למשך שלוש שנים.

להלן רכיבי התקצוב:

 • בשנה ראשונה להצטרפות לתוכנית יתווספו 8 שעות תוספתיות לצורכי בית ספר/גן בגין שילוב של מורה בהיקף של 50% משרה לפחות.
 • בשנה שניה יתווספו 6 שעות תוספתיות לצורכי בית ספר בגין שילוב של מורה בהיקף של 50% משרה לפחות.
 • בשנה שלישית יתווספו 4 שעות תוספתיות לצורכי בית ספר בגין שילוב של מורה בהיקף של 50% משרה לפחות.
 • יש לציין שלא יוקצו שעות תוספתיות במסגרת נוהל זה למוסדות חינוך שאינם מקצים עבור עובד הוראה יוצא אתיופיה 50% משרה לפחות משעות התקן. במקרים חריגים מאוד ניתן יהיה להגיש בקשה מנומקת עבור שעות תוספתיות גם ללא עמידה בקריטריונים הנ"ל.
 • אשר למורים יוצאי אתיופיה שכבר משובצים במערכת החינוך, עובדים בה פחות מ-3 שנים וקיבלו בעבר שעות תוספתיות – יש למלא ולהעביר את טופסי בקשת השעות להמשך תמיכה בשעות תוספתיות כפי שהיה נהוג בשנים הקודמות.
 • התוכנית מלווה בהדרכה ובסיוע לקידום נושאים הקשורים בגיוון חדר מורים ובפעילויות לקידום רב-גוניות במוסד החינוכי (השתלמויות מורים, ערכות פדגוגיות ועוד).
 • דיווח ובקרה: נבקש דיווח פדגוגי במהלך השנה והערכה מסכמת בסוף השנה על השתלבות המורים ועל יישום הרב-גוניות במוסד החינוכי.

דרכי הפנייה

מנהלים המעוניינים לקלוט/לשבץ מורים ולקיים פעילויות לקידום הרב-גוניות בחדר המורים ובבית הספר יפנו למנהלי התכנית, בהתאם למחוז שהם משתייכים לו:

 • נח מנטסנות
  noah@merchavim.net
  052-6130723
  מחוזות רלוונטיים:
  ת"א, מרכז, ירושלים, התיישבותי, דרום, חרדי
 • משה ישעיהו
  mesfin20@walla.com
  050-9936498
  מחוזות רלוונטיים:
  חיפה, צפון