שנת תש"ף

פורום תספה

מבוא

פורום תוכנית תספה הוא מקום מפגש חודשי לרכזי התוכנית במכללות האקדמיות לחינוך, לבעלי תפקידים העוסקים בהכשרת עובדי הוראה בני הקהילה האתיופית ובהשמתם במערכת החינוך, ולשותפים נוספים הרואים בשילוב מיטבי של בני הקהילה האתיופית
ערך חשוב.

מטרות כלליות של הפורום

מטרות הפורום הן להבנות ידע מקצועי בתחום התוכניות השונות, ללוות את רכזי התוכנית במהלך עבודתם המקצועית
ולהוות יחד גוף חושב, מתכנן ופועל למען השגת המטרה: שילובם המקצועי והאישי של בני הקהילה במערכת החינוך
באופן איכותי ושיווני. הפורום יעשה זאת בכמה דרכים:

 • יצירת קהילה חינוכית מגוונת המבוססת על למידת עמיתים.
 • קיום מפגש פורום עם מנהלים עמיתים – הרחבת הקשרים עם מנהלים בשדה ליצירת אקלים קליטה מיטבי
  במערכת החינוך.
 • מפגש עם מורים וגננות העובדים בשדה החינוכי לצורך העמקת הקשר עם בוגרי תוכנית תספה.
 • היכרות עם יוצאי אתיופיה בהיבטים עכשוויים – מחאות, גזענות, תהליכי עומק בקרב קהילת יוצאי אתיופיה לאור
  המציאות החדשה.
 • בחינת היבטים פדגוגיים ומחקריים בנושא רב-גוניות במערכת החינוך בארץ ובעולם.
 • גיבוש כתבי מדיניות ודרכי פעולה אופרטיביות.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תש"ף

להלן פירוט חלק מהאירועים שייכללו בפורום:

 • כנס ארצי בנושא "רב-גוניות בחדר המורים ובמערכת החינוך: השתלבות עובדי הוראה יוצאי אתיופיה"
 • סיור בבית התפוצות: "מבצע משה – שלושים שנה אחרי"
 • שיעור משמעותי לדוגמה / מכללת סמינר הקיבוצים
 • ביקור במוסד חינוכי שבו חדר מורים מגוון: עשייה חינוכית הלכה למעשה
 • סיור ב״כפר ביתא ישראל״, קריית גת
 • סדנה חווייתית בנושא רב-גוניות במערכת החינוך – מטעם מכון מרחבים